توجه توجه

به علت نوسانات شدید ارز قیمت ها به روز نمیباشد